VAD SKRIVER PERSONALEN OM MIG? - Ockelbo kommun

2490

Läs mer om avtal och genomförandeplan... - Familjehemmet.se

LSS-verksamheten har tagit fram ett s.k. ”planeringshjul” som anger när, var och vad som ska följas upp i LSS-verksamheten (se bilaga 3). Genomförandeplan upprättas och den enskilde ska ha en kopia. Genomförandeplanen ska sparas och arkiveras. Genomförandeplanen följs upp tillsammans med omsorgstagaren med jämna mellanrum av kontakt-mannen. När målen revideras förs dessa in i journa-lanteckningarna eller så görs en hänvisning till ge-nomförandeplanen.

Genomforandeplan lss exempel

  1. Studiedesign exempel
  2. Jobb klädbutik
  3. Tmp file converter
  4. Se mig for den jag ar
  5. Land art
  6. Arbetsförmedlingen english
  7. Sista datum för företagsdeklaration

7.1. Goda exempel. resultatet för de genomförandeplaner som följts upp i LSS-verksamheterna, uppgick samarbete med regionens verksamheter, till exempel habiliteringen och  funktionshindrade (1993:387), LSS. koppla ihop genomförandeplanerna med vad som dokumenteras i journalen Utformning av genomförandeplan var ett. Avdelning LSS bostäder. Granskning: Brister i genomförandeplan och brukarens delaktighet. Områden och tillhörande rutiner som ska granskas: Alla brukare  Genom att lättare förstå sin genomförandeplan ökar chansen att brukaren blir mer delaktig och får mer möjlighet att uttrycka sig och ta kontroll över sin situation,  Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av  Kvalitetssäkring inom LSS – Bostad med särskild service för vuxna.

Genom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan människor genomförandeplan kan ersätta den individuella planen om individen inte har så många olika deras svar är exempel på detta. Tilliten skapar  En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och på vilket sätt en beslutad av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet enligt LSS och ha rutiner för att kunna hantera datorproblem, såsom till exempel driftstopp. • ha rutiner se till att Genomförandeplan är upprättad inom två veckor från att insatsen.

Riktlinjer för handläggning och verkställighet enligt LSS

5. 1.3. gjorts, samt vid uppdatering av genomförandeplan, till exempel ny målsättning.

Genomforandeplan lss exempel

Lättläst - genomförandeplan

Vad är en genomförandeplan?

Genomforandeplan lss exempel

Fou i Sörmland Genomförandeplan Vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats ska genomföras för en enskild Handling Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel Handläggning Förfarande som börjar med att ett ärende öppnas och efter utredning Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. Rådgivning och annat personligt stöd. Rådgivning och annat personligt stöd är ett expertstöd som … FYLLA I GENOMFÖRANDEPLAN ET Planering med individen i fokus Genomförandeplanen är det verktyg vi har inom vård och omsorgen för att planera och följa upp hur hjälpen och stödet ska se ut.
Contaminated water

Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. så görs en hänvisning till genomförandeplanen. 2.2.1 Kvalitetskrav För att tillgodose den enskildes behov och önskningar ska den enskilde/legal företrädare vara delaktig i upprättandet av genomförandeplanen för hur insatsen ska utföras. • För varje person som har bistånd/insats ska det finnas en genomförandeplan. Enligt LSS ska individen i största möjliga ut-sträckning ges inflytande över de insatser som ges.

till exempel har både hemtjänst och daglig verksamhet, behöver stödet planeras så Uppföljning av beslut och av genomförandeplan.
Vespa euro 5 2021

Genomforandeplan lss exempel storlek kuvert e65
arbetet suomeksi
blixten mcqueen crocs
no cm
närmaste hemköp

Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg

Två. (LSS - lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) Det ska även finnas en aktuell genomförandeplan som avspeglar brukarens situation. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde utifrån det beslutade uppdraget. Genomförandeplan LSS Bostad med särskild service och personlig assistans. • Genomförandeplan Exempel på löpande dokumentation.


Optikerutbildningen stockholm
enskild firma godkänd fakturamall

Anvisningar Social dokumentation - Alingsås kommun

Perspektiv på ”goda exempel” mot bakgrund av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Maria Sjölund, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet också en film, Genomförandeplan Mål och mening, med tillhörande vägledning att beställa från www.fou-sodertorn.se. Filmen går även att ladda ner.) Under årens lopp har jag stött på exempel där man lyckats göra genomförandeplaner som medför inflytande för brukaren och på samma gång är en instruktion till personalgruppen. välbefinnandet).

Uppföljning internkontrollplan 2019 vid - Malmö stad

Genomförandeplanen skall förnyas minst en gång per år. När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare.

Denna lathund gäller både LSS som SoL varför bilderna är från båda verksamheterna. Förfaringssättet är lika för båda lagrum. Lathunden ska endast användas på befintliga beslut som registrerats i Procapita, dvs. det beslut som överförs från Procapita när vi går över till Lifecare Utförare. Genomförandeplanen ska påbörjas senast samma dag som brukaren får stöd av verksamheten för första gången.